LAAL
LA
AL
 

**DAVID CHERUBIM**
**DEVOCIJA I VELIKO DJELO**

Čini što ti je Volja je sav Zakon.

Čestitke i pozdravi Braći i Sestrama našeg Novog Reda Teleme, kao i svima vama koji ste postali istinski sudionici Izlaska Sunca nove Zlatne Zore! Od esencijalne je važnosti za daljnji razvoj Novog Reda da vam sada prenesemo jednu od najosnovnijih moći Velikog Djela, onu koju svaki Magičar mora kultivirati i integrirati u svoju vlastitu magičku osobnost, ako istinski namjerava izvršiti Veliko Djelo. To je magička moć obožavanja koja je predanost izvođenju i vršenju vaše Istinske Volje, i to bez strasti za rezultatom. Obožavanje je nagrada sama po sebi. Oni među nama koji su predani Velikom Djelu vježbaju obožavanje, ali ne kao sredstvo ili alat za postizanje rezultata, već kao disciplinu koja se prakticira zbog nje same. Rezultati takve discipline su prirodni sami po sebi; nije nam potrebna strast nakon tih rezultata kako bi imali udjela u njima.
Obožavanje prema Velikom Djelu je inspiracija koja dolazi iz Onostranog; to je Nebeski Dah Bogova koji se spušta na naše Duše i prožima naše Volje kreativnom esencijom života. To je Ljubav Ljubavnika i Čista Aspiracija koja ujedinjuje Ljubavnika sa objektom njegove Ljubavi.
Obožavanje i Ljubav su isti i jednaki, to su dvije riječi koje označavaju i predstavljaju jedan te isti princip. Na Istoku postoji određeni pravac Joge koji se zove Bhakti. Bhakti se definira kao Joga Obožavanja ili Joga Ljubavi. Naša Ljubav i Obožavanje prema Velikom Djelu je ta koja osigurava uspjeh u tome postignuću. Bez primjene magičke moći obožavanja po Volji, Veliko Djelo je besmislen put, djelo bez srži ili značenja.
Pohranite ove riječi duboko u vaša srca i razumijeti ćete kako je od esencijalne važnosti razviti u sebi magičku moć obožavanja. Niti jedan istinski magički rad nije postignut bez obožavanja, bez njega su sva kreativna djela samo najobičnija prašina. To je zato jer je obožavanje sam Duh Stvaralaštva, Život Božanskog koji je inspiracija Magičara i pobjeda njegove duše. Bez vježbanja magičke moći obožavanja biti će vam nemoguće dovršiti bilo koje kreativno djelo vrijedno dovršavanja. Devocija je naša mistična veza sa Božanskim Redom; ona je ta koja u nama održava božansku Volju za stvaranjem i razvojem; i koja održava naš ispravan odnos sa Univerzumom, potvrđujući našu zvjezdanu suštinu i magičku neovisnost naših duša.
Svi magički rituali su činovi obožavanja. To je Volja za ujedinjenjem sa specifičnom silinom ili objektom Velikog Djela. To je Ljubav Magičara prema takvoj silini ili objektu i njegova odlučnost da postane jedno sa njima. Magika nije samo Umjetnost Volje, ona je također i Umjetnost Ljubavi. Bez Ljubavi su svi činovi Magike uzaludni; najobičnije rasipanje energije, Volja je ta koja zahtijeva da srž Ljubavi bude ispravno koncentrirana na odabranu silinu ili objekt nečijeg rituala kako bi uspjeh bio osiguran. Bez Ljubavi ne može biti magičke invokacije. Ispravno prizivanje Boga ili Božice zahtijeva magičku izvježbanost u Ljubavi pod Voljom; zahtijeva potpuno predavanje nečijih magičkih energija. Obožavanje je ključ uspjeha u bilo kojoj istinskoj magičkoj operaciji koja je posvećena Velikom Djelu; ona je naša nevidljiva veza sa Palačom Savršenstva.
U Kraljevskom sistemu Telemitske Zlatne Zore, našim članovima dajemo instrukcije o obliku discipline koju zovemo "Bhakti Magika"; i prosljeđujemo im Svetu Knjigu pod imenom "Knjiga Bhakti Magike". U ovoj Svetoj Knjizi nalazi se Središnji Ključ za esencijalno shvaćanje ove svete discipline Naše Kraljevske Umjetnosti. U ovoj Svetoj Knjizi piše: "Samo kroz konzumaciju ove tajne Izvorne Umjetnosti Bogova možeš prići Skrivenom Portalu Tajnog Reda Svega. To je ono što mi moramo po istini učiniti, jer Svi Smo Pozvani." Nadalje je zapisano: "Jedino kroz konzumaciju u Tvojoj vlastitoj Duši, tajna Besmrtna Soma ove Najviše Svete Znanosti Bogova može postići Nedostižno. To je ono što mi moramo po istini učiniti; jer odista, Svi su Odabrani." Ove nadahnute riječi ukazuju na apsolutnu neophodnost kreativnog izražavanja magičke moći obožavanja; one razotkrivaju vrhunski značaj Bhakti Magike u sakramentalnoj operaciji postignuća Velikog Djela.
Bhakti Magika je od najvećeg značaja u svim disciplinama kojima se bavi Adept Magičar Trijade Ljubavnika Unutrašnjeg Reda, što mu omogućuje da sudjeluje u Većim Misterijama Univerzuma koje su pohranjene u Tajnom Svetištu Prirode. To je Kreativna Umjetnost "Ljubavi pod Voljom", i to je Tajna Znanost Adepata Svijetlosti. U svojem najvišem ezoteričnom smislu ona je identična sa onim što nazivamo Kraljevskom Magikom Bijelog Lava. Što se tiče Nove Magike u Našoj Svetoj Knjizi piše: "To je Apsolutna Znanost Volje i Istinska Metoda Religije." Nadalje piše, i to sigurno zbog našeg vlastitog napretka i radosti: "Ljubav je Zakon! I svaki istinski Čin Volje je u skladu sa tim Zakonom. Stoga morate Voljeti po Volji; kao što je zapisano u Knjizi Zakona. I vi ćete ispuniti ovaj Jedan Zakon promatrajući u vlastitom srcu i životu moćno izražavanje Vrhovne Magičke Formule Novog Aeona: 'Čini što ti je Volja je sav Zakon.'"
I nadalje, još je zapisano: "To je vaša Magika; i to je vaš savršeni kod zaključivanja, putem kojeg ćete štovati i obožavati Sunce, Gospoda ovog Veličanstvenog i Uzvišenog Novog Aeona. Istinski Magički Bhakta, ili Magus Ljubavi, postaje samo Sunce, te pretvara sve druge stvari u čistu realnost Njegovog Beskonačnog Blještavila Svijetlosti, Života, Ljubavi i Slobode." Takva je moć Ljubavi pod Voljom; to je Središnji Ključ za ostvarenje Velikog Djela u ovom Novom Aeonu Horusa, tog Jednog Velikog Djela Ujedinjenja, putem kojeg možemo proizvesti Kamen Mudraca i Univerzalni Lijek; i to je Vrhovna Veza sa Vječnim Svijetlom Zlatne Zore, sa onim Jednim Velikim Svjetlom Beskonačnosti, koje je vječni cilj cijelog čovječanstva. Stoga proglašavam - Čujte Glas Ljubavi!

Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.


VRH STRANICENASLOVNA STRANICA

LA
AL
LAAL