LAAL
LA
AL
 

**DAVID CHERUBIM**
**KNJIGA ZAKONA**
(LIBER LEGIS)

Čini što ti je Volja je sav Zakon.

Sve najbolje želje i pozdravi Braći i Sestrama našeg Svetog Reda Teleme, te svima vama koji se radujete i uživate u Novom Zakonu Slobode, i koji ste pomoću tog Velikog Zakona postali istinski sudionici u Novoj Zlatnoj Zori Teleme, koji živite na zemlji kao slobodni muškarci i žene, uživajući među legijama živih. Sada je na Nama da vam predamo znanje i uvid o našoj Svetoj Knjizi Novog Aeona, koja je, kao što ćete sigurno pravovremeno razotkriti, naš vrhovni Talisman i Magička Veza sa Slobodom. Neka ono što sljedi osigura svima vama veće razumjevanje Novog Zakona Teleme kojeg Knjiga Zakona proglašava Jedinim Pravilom Života, i jedinim ispravnim načinom zaključivanja, kako bi svi vi postigli Veliko Postignuće našeg Kraljevskog Puta Magike Volje. U ime Okrunjenog i Osvajačkog Gospoda Novog Aeona, Amen.
Moja draga Braćo i Sestre, prvenstveno je neophodno prenijeti vam kratki pregled povijesti Knjige Zakona
. Knjiga Zakona (zvana Liber Legis na latinskom jeziku), diktirana je Aleisteru Crowleyu od eterično-ljudske inteligencije zvane Aiwass, između podneva i trinaest sati 8-og, 9-tog i 10-tog travnja 1904-te godine e.v. (ere vulgaris-vulgarnog doba), a trajati će tijekom perioda od 2000 godina. Nakon što je primio diktat, Crowley je odbacio Knjigu Zakona kao nešto što nije pretjerano vrijedno, na neko vrijeme jednostavno zagubivši originalni rukopis. Prošlo je 5 godina dok nije, bez ikakve svjesne namjere, sasvim slučajno ponovo naletio na njega. Tek je tada počeo proučavati i prihvaćati revolucionarnu mudrost Knjige Zakona. Neizbježno je priznao Knjigu Zakona kao Vrhovnu Povelju Univerzalne Slobode, pomoću koje čovječanstvo može učiniti sljedeći veliki korak na ljestvama evolucije, postižući Veliko Djelo Istinskih Adepata Magike Svijetlosti.
Aiwass, Anđeo koi je diktirao Knjigu Zakona, predstavio se kao "poslanik Hoor-paar-kraata". Hoor-paar-kraat, zvan Harpokrat na grčkom jeziku, egipatski je Bog Tišine. On predstavlja Tiho Jastvo ili Svetog Anđela Čuvara. Istinsko razumijevanje ovog Tihog Jastva je Univerzalni Ključ svake misterije Magike ili Misticizma. Hoor-paar-kraat se, kada je manifestiran, pojavljuje u obliku svoga Brata Blizanca Ra-Hoor-Khuita, Okrunjenog i Osvajačkog Djeteta Sile i Vatre. Hoor-paar-kraat je Gospod Tišine, dok je Ra-Hoor-Khuit Gospod Riječi. Heru-Ra-Ha je istinsko ime tog Velikog Jedinstva koje je predstavljeno ovim Blizancima Novog Aeona Horusa.
Crowley je prepoznao Aiwassa kao jednog od tajnih Poglavara Trećeg Reda A.'. A.'. , kao neinkarnirani entitet nadljudske inteligencije i moći. Treći Red A.'. A.'. je Vrhovni Nevidljivi Red Univerzuma, a Aiwass je glasnogovornik tog Vrhovnog Svetog Reda za ovaj stupanj naše evolucije. Bog koji simbolizira ovaj Treći Red je Harpokrat, Gospod Tišine. Harpokrat je Beba u Jajetu Plavetnila, ili Okrunjeno Dijete na Lotosu, On je univerzalni simbol Svetog Anđela Čuvara. On je Djevičanski Bog koji predstavlja istinsku nevinost. U drevnoj abecedi anđela njegovo slovo je Aleph, a on je Luda sa nultog atua Tarota koja predstavlja Slobodni Duh Života.
Knjiga Zakona je otkrivenje od ogromnog značaja poslano od strane Trećeg Reda A.'. A.'. ; to je Vrhovna Veza sa Velikim Bijelim Bratstvom, putem čega možemo sudjelovati u vrhovnom znanju i uzvišenoj upravi Velikog Djela A.'. A.'.
i postati kao jedno od djece tog Najsvetijeg Reda, unutar duše maženi Uzvišenom Mudrošću i primajući Božanske Poljupce Zvijezda, putem kojih možemo iskusiti Vrhovni Zanos Iluminacije. A.'. A.'. ili Veliko Bijelo Bratstvo je Tijelo sastavljeno od Visokih Inicijata koji su se zavjetovali na služenje čovječanstvu. Knjiga Zakona je poslana iz unutarnjeg Svetišta Svetog Reda A.'. A.'. , a Zakon Teleme koji je izložen u toj Knjizi je Istinski Zakon koji dolazi od A.'. A.'. , kojeg mi Telemiti prihvaćamo kao Jedini Zakon Univerzuma, po kojem su svaki muškarac i svaka žena učinjeni Majstorima, po svojim vlastitim prirodnim urođenim pravima. Novus Ordo Aurora Aurea, također poznat pod imenom Red Zlatne Zore Teleme (Red T.'. G.'. D.'.), je Vanjski Kolegij A.'. A.'. , koji je posvećen radovima Znanstvenog Prosvjetljenja, čija je "metoda znanost, a cilj religijski". Zlatna Zora je sada prihvatila i podržava Zakon Teleme i teži da proširi taj Zakon svijetom, da uspostavi Novo Kraljevstvo Horusa na Zemlji. Sada se zovemo Novi Red Zlatne Zore i preuredili smo Stari Hram u Novi Hram sa stanovišta našeg Gospoda Horusa, kako bi Njegovo Kraljevstvo moglo saživjeti na Zemlji, i kako bi Veliko Djelo A.'. A.'. moglo biti izvršeno u Njegovo Ime.
Liber Legis sadrži tri Poglavlja koja su sveta izjašnjavanja tri egipatska Boga zvana Nuit, Hadit i Ra-Hoor-Khuit. Prvo Poglavlje je Glas Nuite, naše Gospe Zvjezdanog Neba - Zvjezdane Božice; Drugo Poglavlje je Glas Hadita, plamena koji gori u srcu svakog Čovjeka (autor je za pojam "čovjek" koristio izraz "WoMan"-op.prev.) i središtu svake Zvijezde; a Treće je Poglavlje Glas Ra-Hoor-Khuita, Djeteta Nuite i Hadita, Okrunjenog i Osvajačkog Gospoda našeg Novog Aeona Teleme.
Nuit može biti shvaćena kao prostor, beskonačno širenje ili kao materija u najdubljem metafizičkom smislu. Hadit može biti protumačen kao ono što zauzima prostor, beskonačno sažimanje, vječno kretanje ili energija. Nuit je beskonačno širenje Ruže, a Hadit je beskonačno sažimanje Križa. Ra-Hoor-Khuit je plod ili rezultat međuigre ove dvije beskonačnosti koje daju rođenje konačnosti. U magičkom simbolizmu T.'. G.'. D.'. , Krug simbolizira Nuitu, a Križ Hadita. Ujedinjenje Kruga i Križa je postignuće Velikog Djela. Dvostruki simbol Križa unutar Kruga je primjereni okultni glif našeg Gospoda Ra-Hoor-Khuita. Ovaj dvostruki simbol je identičan sa simbolom Ruže i Križa Braće Ružinog Križa i sa simbolom ujedinjenog Sunca i Mjeseca našeg Svetog Reda. U Liber Legisu je na Krug i Križ kabalistički ukazano u magičkim riječima COPH NIA u III Poglavlju, stih 72. COPH je Križ, a NIA Krug.
Temeljna poruka Knjige Zakona je Zakon Teleme, tj. "Čini što ti je Volja". To je naša savršena matrica zaključivanja, jedino što nam je potrebno za postignuće Velikog Djela je apsolutna sloboda. U skladu sa ovim Novim Zakonom, sada je na nama da preuzmemo potpunu odgovornost za same sebe i da napredujemo u slobodi, da spoznamo i slijedimo naše vlastite životne puteve, do krajnjeg postignuća vrhovne realizacije našeg Istinskog Jastva. Naša namjera je razviti i realizirati naša Istinska Jastva putem naše Istinske Volje; jer Istinska Volja je Istinsko Jastvo u akciji, ona je dinamični aspekt naših istinskih priroda, pomoću koje skidamo tamne velove koji nas osljepljuju za predivnu istinu što počiva u nama. Dok ne preuzmemo odgovornost sami za sebe, i stavimo si u zadaću da razumijemo i vršimo našu Istinsku Volju, osuđeni smo na neuspjeh u izvršenju uzvišenog zadatka uspostave Zakona Teleme na Zemlji, na što smo se, pošto smo inicijati, obvezali i izvršiti. Ali, ako preuzmemo odgovornost za naše vlastite živote, kultivirajući ljubav i slobodu u skladu sa smjernicama danim nam Zakonom Teleme, tada ćemo uspostaviti taj Zakon, jer to znači živjeti u skladu sa Jednom Voljom Univerzuma, stalno napredujući sa Novom Strujom i ujedinjavajući se sa svim u savršenoj radosti i harmoniji. Mi, koji smo od Teleme, moramo biti snažni i slobodni u spoznaji naše Istinske Volje; tada, i samo tada, možemo djelovati na ispravan način. Samo oni koji podlegnu strahu neće uspjeti. Zbog toga se moramo osloboditi straha, kako bi se uzdigli u snazi i slobodi, i vršili svoje istinske Volje sa svom mogućom snagom i silovitošću. To je naše Veliko Djelo putem kojeg se dovodimo do Vrhovnog Savršenstva, i putem kojeg sudjelujemo u Kozmičkom Redu Zvjezdanog Neba naše Gospe Nuit.
Kada vršimo svoju Istinsku Volju ništa nas ne može spriječiti da napredujemo sa neiscrpnom energijom i beskrajnom ekstazom; slobodni smo interpretirati svaki fenomen kao sastavni dio naše Istinske Volje; i upotrijebiti sve sile univerzuma da služe kao naša sredstva za postignuće Velikog Djela; i smijemo se okoristiti bilo kojim činom kako bi ostvarili taj naš magički kraj; ali jedino ako smo u stanju djelovati bez strasti za rezultatom. U Knjizi Zakona, I:42- 44, proglašeno je od naše Gospe Nuit: "Tako i sa svim tvojim, ti nemaš prava osim vršiti svoju volju. Čini to i nitko ti neće reći ne. Za čistu volju, neoslabljenu svrhom, oslobođene žudnje za rezultatom, svaki je put savršen." Urežite to u svoja srca, draga moja Braćo i Sestre, dopustite ovim moćnim i prodornim riječima ispunjenim profinjenom vatrom da vas vode ispravno, da osvijetle vaš život slobodom.
U Knjizi Zakona, II:30 - 31, nadalje se tvrdi, pod zastavom našeg Gospoda Hadita: "Ako Volja stane i klikne Zašto, prizivajući Zato, tada Volja staje i ne čini ništa. Ako Moć zapita zašto, tada je Moć slabost." Ne smijemo ometati naše Istinske Prirode raspravljajući u nedogled o različitim točkama gledišta; ne smijemo dopustiti razumu da se umiješa u slobodan put naših Istinskih Priroda; radije krenimo naprijed i u slobodi vršimo naše istinske Volje, i sa potpunim samopouzdanjem u sebe izvršimo zadaću zbog koje smo se inkarnirali u mesu. Zapitati se zašto neka Zvijezda putuje zadanom orbitom čin je budalastog čovjeka. To je slično pokušaju otkrića razloga postojanja same Prirode! Ovo je filozofska besmislica i obično rasipanje mentalne energije, te neizbježno vodi konfuziji i neredu.
Knjiga Zakona također proglašava, pod zastavom naše Gospe Nuit: "Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom." To nadalje objašnjava i pojašnjava prirodu Zakona: "Čini što ti je Volja." Ljubav je ta koja ujedinjuje, koja spaja. Trebamo sebe strasno ujediniti sa svim stvarima, i tim činom anihilirati lažni osjećaj odvojenosti od Univerzuma; prihvatiti sve stvari onakve kakve jesu po svojoj istinskoj prirodi, kao sastavne elemente naše prirode.
Sprovođenje Istinske Volje je sakramentalni čin Ljubavi, to je ujedinjenje sebe sa Univerzumom, sa beskonačnim Svim. To je formula Promjene koja se realizira kroz sakramentalnu posvećenost Volji, to je sakramentalno rastakanje jastva u Univerzalnom Svemu. Priroda naše Volje je Ljubav, ali neophodno je razumjeti, da je ta Ljubav o kojoj govorimo zlatni cvijet naše Volje, sveto voće naše čiste aspiracije prema postignuću Velikog Djela bez strasti za rezultatom. Ona nije majstor naše Volje, već prije dijete našeg kretanja, rezultat našeg ujedinjenja sa jednom od beskonačnih mogućnosti Nuite.
Ljubav treba biti magički usmjerena, ona treba biti Zmijska Ljubav Knjige Zakona, I:57. Svaki čin Ljubavi mora biti pod Voljom, tj. u skladu sa Istinskom Voljom pojedinca. To je Vrhovni Put Beskrajne Profinjenosti, time postajemo istinski sudionici Sakramenta Vina, koje je Krv Sunca u Svetom Gralu Ljubavi. Ispravnom potvrdom Zakona Ljubavi - podržavajući Volju - mi pijemo izvrsno Vino Sabata Adepata, putem kojeg uzimamo udio u užitku Mističnog Zanosa Zvijezda. Kojeg većeg užitka može biti do toga, za nas koji pijemo vino koje je Život našeg Gospoda Sunca, kako bi i sami postali to Sunce, zračeći izvori Svijetlosti, Života, Ljubavi i Slobode?
Telema je grčka riječ za Volju. Ona - kao i Agape, grčka riječ za Ljubav - ima numeričku vrijednost 93. Ime Aiwaz (Aiwass) također ima numeričku vrijednost 93. U skladu sa kabalističkom znanošću Gematrije, riječi koje imaju istu numeričku vrijednost opisuju jedna drugu ili su plod jednog te istog fenomena. Telema je "Čini što ti je Volja je sav Zakon". Agape je "Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom". Aiwass je Anđeo Teleme - Novog Zakona Volje i Ljubavi. Ovaj Novi Zakon je Jedina Zapovijed Prirode, on je naš Zakon Slobode, putem kojeg mi činimo sebe savršenima u Prirodi, te putem kojeg ostvarujemo naše Istinske Volje. Svi moramo naučiti primjenjivati taj zakon na svaki problem koji se pojavi u našim životima, te donositi odluke i usmjeravati akcije u skladu sa tim Zakonom. Ispravna primjena ovog Jednog Zakona povećava našu efikasnost na svim razinama našeg postojanja, i nudi nam potpuno ispunjenje svih naših istinskih, duhovnih i materijalnih aspiracija. Kroz njegovu ispravnu primjenu možemo doći do potpunog razumjevanja naših Istinskih Priroda, te izraziti u našim životima kreativnu Volju naših bića, čineći radost i pobjedu našom odabranom sudbinom.
U Knjizi Zakona I:3, proglašeno je od naše Gospe Nuit: "Svaki muškarac i svaka žena je zvijezda".Svi smo mi unikatna i individualna Središta Beskonačnosti, i svatko od nas sudjeluje u Kozmičkom Redu sa svojom vlastitom esencijalnom orbitom. Trebamo biti slobodni od svih standardnih putova i stavova; postojati vrlinom naše vlastite Istine i Svijetlosti na ovom Veličanstvenom Putu Slobode. Moramo izračunati vlastite orbite i transcendentirati sve slučajne fenomene, izaći iz debelih velova tame koji nas oslepljuju za Istinu, uzdići sebe iz neuredne blatnjave močvare uma, te čineći svoju Istinsku Volju uz svu moguću ekstazu i oduševljenje. Sloboda je sada Jedan Zakon Života; svaki muškarac i svaka žena sada moraju biti slobodni razumjeti svoja vlastita Istinska Jastva, i činiti svoje Istinske Volje. Sloboda je moć da po svojoj Volji odaberete svoj vlastiti put; ona je savršena samokontrola i emancipacija od svih lažnih putova koji nas vode u tamu i naznanje, u slabost i robovanje. Kada smo se utvrdili u Slobodi, sposobni smo oblikovati i usmjeriti sebe u skladu sa našom vlastitom Istinskom Voljom. Zbog našeg vlastitog progresa i moći učiniti ćemo sebe neovisnim središtima našeg vlastitog svemira. Sloboda je Slatka Ambrozija Bogova, kojom hranimo sebe kako bi ustrajali u Majstorskom Djelu Kraljevske Umjetnosti Magike Svjetla.
Magička Doktrina Knjige Zakona potvrđuje da svaka žena i svaki muškarac imaju svoju ispravnu putanju kroz život - Istinsku Volju - baš kao što svaka zvijezda ima svoju orbitu, a dužnost svake osobe prema samoj sebi je da ustraje u toj svojoj putanji, baš kao što i svaka zvijezda ustraje u svojoj orbiti. Odavde nadalje sljedi da mi nemamo drugih prava osim vršiti naše Istinske Volje; i da je bilo koje skretanje sa toga puta direktna povrijeda Zakona Teleme koji je Zakon Slobode. Ako svi vršimo naše Istinske Volje tada nema sukoba ili uplitanja u život bilo koje individue od strane neke druge individue. Svaki čin pojedinca koji nije u skladu sa njegovom Istinskom Voljom automatski je narušavanje i negiranje njegove vlastite Slobode. Moramo poznavati naše Istinske Volje i vršiti ih sa nepokolebljivom usmjerenošću, bez strasti za rezultatom. Svaki čin treba biti sakrament posvećen Nuiti, ritual Ljubavi koja podržava Volju. Ne smijemo ograničavati sebe ili vršiti represiju nad bilo kojim dijelom naših Istinskih Priroda; upravo suprotno, moramo biti slobodni da razotkrijemo i radujemo se u svemu što jesmo, posvetiti sebe i svaki dio naših priroda vrhovnoj zadaći činjenja naših Istinskih Volja. Stoga, neka svi ustanu i probude se u Novom Zakonu, neka žive u veličanstvenom univerzumu predivnih zvijezda, i neka u svojem kretanju slobodno plamte Svjetlošću i Slobodom!
Kao Inicijati Teleme, mi koji smo od T.'. G.'. D.'. , posvećeni smo ključnoj zadaći širenja Novog Zakona svijetom, pomaganju u stvaranju Nove Rase slobodnih muškaraca i žena koji su posvećeni tom Jednom Zakonu, kao i uspostavljanju Novog Kraljevstva Horusa na Zemlji. Oni od nas koji su Inicijati Novog Reda posvećeni su toj velikoj zadaći kroz razvijanje svoje vlastite individualne slobode; naš temeljni rad je izvršiti tu obvezu ispunjavanjem samog Zakona, to jest vršeći svoje Istinske Volje. Svi mi moramo izraziti naše vlastite unikatne prirode, ispuniti naše individualne zadaće u životu, činiti naše Istinske Volje, i tada ćemo po istini postati stvaraoci Nove Rase koja će živjeti i radovati se poput čudesnih zvijezda na prekrasnom noćnom nebu, u univerzalnoj harmoniji, bez nesklada ili sukoba, slobodni da moćno jurimo plamteći u vlastitim jedinstvenim nebeskim orbitama Božanskog Reda.
Knjiga Zakona sveukupno sadrži 220 stihova. 220=22x10. Postoji 10 Sefirota i 22 Staze na Kabalističkom Drvetu Života. Drvo Života je znanstveni dijagram različitih marokozmičkih i mikrokozmičkih silina koje upravljaju Univerzumom i Čovjekom. Ono je Kabalistički simbol Univerzalnog Svega. Zbog toga su u Knjizi Zakona pohranjene Misterije Svega. Također je 220=20x11. Primjetite da je 20+11=31. Broj 31 je od velikog značaja u Kabali Knjige Zakona. To je broj Hebrejskog Boga "AL". Knjiga Zakona se još naziva i "Liber AL". "AL" je kabalističko ime za Boga Knjige Zakona. Bog "AL" je Sve, Pan, u egipatskoj mitologiji ime mu je Set. Na Hebrejskom ime Set je Shin-Teth. U Tarotu, Shin je Atu XX, a Teth je AtuXI, odakle je 20+11=31. Također primjetite da je 31 broj Staze Shin na Kabalističkom Drvetu Života. Shin je slovo Seta i slovo našeg Novog Aeona Sile i Vatre. Originalni rukopis Knjige Zakona sadrži 65 stranica. 65 je broj ujedinjenja riječi NU (Nuit) i HAD (Hadit), (Nun-Vau+Heh-Aleph-Daleth=65). To je također i broj riječi Adonai (ADNI), Gospod. Ra-Hoor-Khuit(Set) je Dijete braka Nuite i Hadita. Također je 65 i (Samekh-Heh), kada se interpretira preko tarot aduta "Umijeće"(AtuXIV) i "Zvijezda"(AtuXVII). 14+17=31. Opet, broj 31 je numerička vrijednost riječi AL(Aleph-Lamed), koji je Bog Knjige Zakona.
Magička formula Knjige Zakona nije utvrđena kao apsolutna istina, već kao jedna od mogućih istina koja stoji u relativnom odnosu prema Duhu Vremena. Knjiga Zakona ne proglašava nikakvu lažnu tvrdnju o razriješavanju svih problema čovječanstva; ona samo ukazuje na jedan točno određeni stupanj na putu evolucije. Taj određeni stupanj se naziva Novi Aeon Horusa. Horus, Gospod Novog Aeona, je dijete Osirisa i Isis, i u sebi sadrži elemente Oca i Majke. On/a je biseksualan Bog, kombinacija muškog i i ženskog principa, Bog Blizanac, to jest, Dvoje u Jednom. Kao i svi istinski bogovi, Horus je samo arhetipski simbol određene sile u Prirodi, pogotovo istinske prirode Čovjeka; jer, kao što ćemo otkriti tijekom svojeg napretka, nema Boga osim Čovjeka. Muškarci i Žene su sada  slobodni biti ono što uistinu jesu, to jest, samodovoljni Bogovi beskonačnog prostora, slobodni da plamte krečući se beskonačnim kozmosom kao svijetle i veličanstvene, unikatne i vrhovne zvijezde. Mi treba da živimo poput Bogova, okrunjenih i osvajačkih, slobodni da činimo naše vlastite Volje. To je naše istinsko Zvjezdano Magičko Nasljeđe, putem kojega činimo Ples Života istinskim užitkom i vrhovnom ekstazom; i putem kojeg sakrament inkarnacije postaje neprikosnoveni izvor velike radosti i zadovoljstva. Poput Bogova mi moramo živjeti u Slobodi, Životu, Svijetlosti i Ljubavi, a ne kao obični smrtnici koji nisu odabrali svoj životni put, koji nisu ništa drugo do li obični robovi, i to čak bez gospodara koji bi njima vladao. Moramo postići majstorstvo nad vlastitim sudbinama i prirodama, te učiniti od Sakramenta Života Veliku Proslavu Beskonačne Slobode Postojanja!
Također je vrlo važno za razumjeti - kada čitamo Knjigu Zakona - nisu slova ta koja nam se obraćaju, već prije Duh tih slova. Riječi su stvorene da prenesu bit i smisao, bilo što drugo je beznačajno. Postoje određeni stihovi u Knjizi Zakona koji se ne mogu interpretirati doslovno, već prije magički, kako po njihovom duhu, tako i po biti. Na primjer, kada Knjiga Zakona proglašava da treba zgaziti kukavne i slabe, to se može odnositi na protjerivanje onih kukavnih i slabih dijelova nas samih, koji nas onemogućavaju u razumijevanju i vršenju naših Istinskih Volja. Kada govori o nasilnim dijelima, to ne mora nužno značiti da mi moramo biti nasilni, i činiti sva ta brutalna dijela koja su opisana do zastrašujućih detalja, to je radije nadahnuti literalni opis određene revolucionarne formule.
Jezik autora knjige, koji je Crowleyev Sveti Anđeo Čuvar, na prvi pogled može izgledati divlji i nasilan, ali to samo tako izgleda u našem ograničenom svijetlu misli. Aiwass, autor knjige, od drugog je svijeta i realnosti, a njegovi načini nisu naši; i vrlo je vjerojatna činjenica da Aiwass namjerno koristi revolucionarni jezik, kako bi njime udaljio profane od mogućeg djelomičnog razumijevanja Istina Univerzuma, koje su razotkrivene u Knjizi Zakona, te kako bi ih onemogućio u zloupotrebi tih Svetih Istina.
Ovo je Novi Aeon Horusa; Stari Aeon Osirisa je mrtav! Ali Horus je još beba, i u svome strahu nepoznatog, još uvijek se drži starih principa prošlog Aeona. Mi smo Horus, Dijete, i nema bijega od činjenice da se još uvijek djetinjasto držimo lažnih doktrina kršćanstva i drugog sličnog staroeonskog smeća. Bojimo se nepoznatog i zato ostajemo vezani uz prošlost. Ali, mi moramo rasti u slobodi, to je zakon naših istinskih priroda. Zapravo želim reći sljedeće: Moramo učiniti korak u Nepoznato, zanemarujući sve staroeonske načine razmišljanja. Takvim pristupom omogućiti ćemo sebi bolje razumijevanje revolucionarnog jezika Knjige Zakona. Jezik Knjige Zakona nije jezik čovjeka; to je jezik eterično-ljudske inteligencije, koja je po svojoj prirodi transcendentalna. Knjiga Zakona koristi novi jezik koji krči novi put novom razdoblju u ljudskoj misli. To je jezik Novog Aeona, posjedujući u sebi unutrašnje značenje koje može biti upravo suprotno vanjskom, očiglednom značenju.
Pokušajmo prodrijeti iza površinskog značenja danog slovima i riječima, te percipirajmo umjesto toga duh, esenciju i skriveno značenje tih slova i riječi. To je puno više od onog što vidimo okom u Knjizi Zakona! Kao što Hadit proglašava u drugom poglavlju: "Velika je opasnost u meni; jer tko ne shvati ove rune počiniti će veliku pogrešku. Pasti će u ponor zvan Zato, i u njemu će sa psima razuma propasti". Hadit nadalje tvrdi: "I razlog je laž; jer postoji čimbenik beskonačan i nepoznat".
Zađimo iza mogućnosti običnog razuma kada prilazimo Knjizi Zakona. Radije je čitajmo i iskusimo njenu esenciju, unutarnje značenje njenog simbolizma i karaktera. Ona je dizajnirana sa ciljem da nas informira o principima od univerzalnog i praktičnog značenja, da nam pomogne u našoj kozmičkoj evoluciji, u napretku duha slobode i radosti. Odbacimo stoga sve staroeonske predrasude i stavove, probudimo se i krenimo naprijed u Uzdižućem Svjetlu Zlatne Zore Teleme, sudjelujmo u slobodi i radosti koju Knjiga Zakona proglašava esencijalnom za napredak. Ako u ovom Novom Aeonu Horusa želimo bilo što pravilno razumijeti, moramo ostaviti po strani sve sisteme, putove i vjerovanja Starog Aeona, biti spremni procjenjivati sve događaje i sve stvari u skladu sa Duhom Vremena, slobodni od starih stavova mrtve prošlosti.
Kada pristupimo Knjizi Zakona, bivajući preplašeni nekim od njenih stihova, trebamo se zapitati jesmo li, ili nismo, te stihove proučili u Svijetlu Novog Aeona, ili smo samo u njih projicirali naše stare načine razmišljanja. Jer Novi Aeon Djeteta je ovdje! Odbacimo staro, napravimo mjesta novom! Neka Promjena, koja je Ljubav, učini svoje Moćno Čudo na Zemlji, donoseći sa sobom radost, slobodu i uspjeh!
Primite sada, moja draga Braćo i Sestre Novog Aeona, vrhovni i uzvišeni blagoslov Knjige Zakona. Novog Života Slobode - Istinskog Puta oslobođenja - putem kojeg će svi ljudi biti dovedeni do Vrhovnog Prosvjetljenja, napravljeni u Kozmičkom Zanosu, te pretvoreni u istinske Zvijezde, koje plamte jureći u svojim veličanstvenim orbitama, vječno se krećući u beskonačnoj ekstazi, vrhovnoj i nepobjedivoj, u ovom beskonačnom Univerzumu Beskrajne Radosti. Sve to u slavu Nuite, Hadita i Ra - Hoor - Khuita, te za uspostavljanje Vladavine Njegovog Zakona Teleme; o da, za uspostavljanje Vladavine Njegovog Zakona Teleme!

Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom.

VRH STRANICENASLOVNA STRANICA

LA
AL
LAAL